Elamisluba


Elamislubade andmist kolmandate riikide kodanikele ja määratlemata kodakondsusega isikutele reguleerib välismaalaste seadus.
Elamisluba võib olla tähtajaline (kehtivusajaga kuni 5 aastat) või pikaajaline.
Elamisloa andmisel või pikendamisel väljastatakse välismaalasele elamisloakaart. Elamisloakaart sisaldab kasutaja isikuandmeid, elamis- ja tööloa andmeid, fotot ja sõrmejäljekujutisi.

Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda tähtajalist elamisluba:

 • Abikaasa juurde
 • Lähedase sugulase juurde: ◦Alaealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Täisealise lapse elama asumiseks vanema juurde
 • Eestkostetava elama asumiseks eestkostja juurde
 • Vanema/vanavanema elama asumiseks lapse/lapselapse juurde
 • Õppimiseks
 • Töötamiseks
 • Ettevõtluseks
 • Kaaluka avalik huvi korral
 • Elamisloa pikendamine legaalse sissetuleku olemasolul.

Elamisluba taotlev välismaalane kuulub Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarvu alla, mis ei tohi ületada aastas 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Välismaalane ei kuulu sisserände piirarvu alla, kui ta on:

 • Ameerika Ühendriikide või Jaapani kodanik;
 • taotleb elamisluba teadus- või uurimustöö tegemiseks.
Kui olete välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, saate taotleda pikaajalise elaniku elamisluba kui:

 • olete elanud Eestis püsivalt viis aastat tähtajalise elamisloa alusel vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloataotluse esitamist;
 • Teil on kehtiv tähtajaline elamisluba;
 • Teie elukohaandmed on kantud Eesti Rahvasikuregistrisse;
 • Teil on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks;
 • Teil on olemas ravikindlustus (Eesti haigekassa);
 • olete täitnud integratsiooninõude, osates eesti keelt vähemalt keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel.

Pikaajalise elaniku elamisluba ei saa taotleda välismaalane, kes on saanud tähtajalise elamisloa õppimiseks (õppimiseks olnud elamisloa aeg võetakse viibimisaja hulka arvesse pooles ulatuses, kui isikul on peale seda tähtajaline elamisluba muul alusel) või kaaluka avaliku huvi korral.

 • taotlusankeet (arvuti ekraanil täidetav või välja prinditav  ja käsitsi täidetav. Taotlusankeet peab olema täidetud eesti keeles! Taotlusankeedi täitmise juhis;
 • isikut tõendav dokument;
 • dokument, mis tõendab taotleja püsivat ja legaalset sissetulekut taotluse esitamisele eelnenud kuue kuu jooksul ning milles on näidatud sissetuleku suurus, regulaarsus ja allikad (v.a juhul kui taotleja ülalpidamise tagab tema perekonnaliige – vt. lisadokumendid);
 • eesti keele tasemeeksami tunnistus (v.a juhul kui taotleja on vabastatud integratsiooninõude täitmisest või ei pea sooritama eesti keele tasemeeksamit või kui taotlejale on väljastatud e-tunnistus).
 • 1 värvifoto mõõtmetega 40×50 mm;
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.
Pikaajalise elaniku elamisloa andmine või sellest keeldumine otsustatakse 3 kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

Elamisloa andmisel väljastatakse taotlejale elamisloakaart isiklikult taotlusankeedil märgitud teeninduses 30 päeva jooksul.

Alla 15- aastase lapse ja eestkostetava elamisloakaart väljastatakse tema seaduslikule esindajale.

Rohkem infot leiate kodulehelt www.politsei.ee

Baltic Sotheby's Realty EstoniaELAMISLUBA