Termiņa uzturēšanās atļaujas saņemšana iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijas Republikas teritorijā


Šajā sadaļā piedāvājam iepazīties ar informāciju par Termiņa uzturēšanās atļaujas saņemšanu iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. Šeit ir iespējams iepazīties gan ar kopējo informāciju, gan ar detalizēto: uzturēšanās atļaujas izsniegšanas noteikumi, nepieciešamo dokumentu saraksts un informācija par ikgadējo reģistrāciju.

Termiņa uzturēšanās atļauju (tālāk tekstā TUA) izsniedz uz 5 gadiem, ja tiek investējot nekustamā īpašumā ar tālāko iespēju pagarināt to uz jauno periodu ar noteikumu, ka nekustamais īpašums atrodas investora īpašumā.

TUA dod tiesības uz pastāvīgu dzīvošanu Latvijas teritorijā, kā arī brīvu pārvietošanos un uzturēšanos visās Šengenas zonas valstīs. Uzturēšanās termiņš Šengenas zonas valstīs – līdz 90 dienām pusgadā.

Latvijā nav minimālais termiņš investoram uzturoties valsts teritorijā. Lai TUA būtu spēkā, investoram ir nepieciešams reizi gadā veikt ikgadējo reģistrāciju.

TUA izsniegšana nenozīmē, ka investors automātiski kļūst par Latvijas nodokļu rezidentu. Šīs status var būt piešķirts gadījumā, ja investors atrodas valsts teritorijā vairāk kā 183 dienas gadā.

8. maijā 2014. gadā Latvijas parlaments izskatīja Imigrācijas likuma grozījumus, kuri paredz izmaiņas Termiņa uzturēšanas atļaujas izsniegšanas noteikumos investējot nekustamajā īpašumā.

No 1. septembra 2014. gada ir stājušās spēkā sekojošas izmaiņas TUA izsniegšanai investējot nekustamajā īpašumā:

 • Minimālā nekustamā īpašuma darījuma summa – 250 000 EUR. Šī summa attiecas gan uz nekustamo īpašumu Rīgā, Rīgas reģionā, citām lielākām Latvijas pilsētām, gan uz visu parējo Latvijas teritoriju;
 • Kadastrālā nekustamā īpašuma vērtība – 80 000 EUR. Iespēja nodrošināt tirgus vērtības novērtējumu īpašumam ar mazāko kadastrālo vērtību paliek spēkā.
 • Papildus ierobežojums: lai saņemt TUA var iegādāties tikai vienu nekustamā īpašuma objektu.
 • Nekustamā īpašuma veida ierobežojums:
  – Tikai “apbūvēti” objekti (ne zeme);
  – Iegādājamā nekustamajā īpašuma sastāvā nedrīkst ieiet lauksaimniecības zeme vai mežs.
 • Jauna prasība – iemaksa 5% apmērā no darījuma summa Latvijas ekonomikas attīstības fondā. Iemaksa ir vienreizējā un attiecas tikai uz investoru. Ģimenes locekļi, kā iepriekš var saņemt TUA bez papildus iemaksām. Iemaksa netiek atmaksāta.
 • Nekustamais īpašums ir iegādāts pie juridiskās personas, reģistrētas Latvijā, ES, EES vai Šveices Konfederācijā, vai pie fiziskās personas, kas ir Latvijas/ES pavalstnieks vai ārzemnieks, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijā.
 • Pilna nekustamā īpašuma darījuma summa ir nomaksāta ar bezskaidras naudas maksājumu no investora privātā konta (konts var būt atvērts kā Latvijas, tā arī ārzemju bankā).
 • Nav parādsaistības par nekustamā īpašuma nodokli.

Investējot nekustamajā īpašumā Latvijā, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, TUA var saņemt:

 • Nekustamā īpašuma īpašnieks;
 • Laulātais;
 • Nepilngadīgie bērni.
 • Iesniegums uzturēšanās atļaujas pieprasījumam;
 • Ārzemju pase;
 • Fotogrāfija (pases formāts);
 • Izziņa par sodāmību neesamību;
 • Dokuments, kas apliecina iztikas minimuma esamību priekš uzturēšanās Latvijā (izziņa par norēķina konta atlikumu);
 • Dokuments, kas apliecina plānoto dzīvesvietu Latvijā (Zemesgrāmatas apliecības kopija, kas apliecina investora īpašuma tiesības);
 • Bankas izziņa, kas apliecina, ka maksājums par nekustamā īpašuma iegādi tika veikts ar bezskaidras naudas maksājumu;
 • Dokuments, kas apliecina, ka ir nomaksāta nodeva par dokumentu izskatīšanu.

Papildus dokumenti ģimenes locekļiem:

 • Laulības apliecības kopija;
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • Notariāli apliecināta mātes/tēva piekrišana, ja bērns saņem TUA tikai ar vienu no vecākiem.

Iesniedzot kopijas, jābūt uzrādītiem dokumentu oriģināliem.

Dokumentu iesniegšana:

 • Pēc investora dzīvesvietas – Latvijas Republikas vēstniecībā/konsultatīvajā pārstāvniecībā ārzemēs, vai
 • Rīgā – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (tālāk tekstā PMLP).

Dokumentu izskatīšanas termiņš un nodevas:

 • 5 darba dienas – 426.86 EUR
 • 10 darba dienas – 284.57 EUR
 • 30 darba dienas – 142.29 EUR

TUA izsniegšana:

 • Pēc brīža, kad PMLP pieņēma lēmumu par TUA izsniegšanu, trīs mēnešu laikā investoram un viņa ģimenes locekļiem ir jāierodas Latvijas teritorijā, lai saņemt personalizētas kartes. Gadījumā, ja norādītais termiņš pārkāpts, lēmums par TUA izsniegšanu zaudē savu spēku un procedūru ir jāveic no jauna.
 • Personalizēto karšu izsniegšanas termiņš un nodeva:
  – 2 darba dienas – 28.46 EUR
  – 10 darba dienas – 14.23 EUR
 • Pirms TUA saņemšanas PMLP ir jāiesniedz sekojošie papildus dokumenti:
  – Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē;
  – Apdrošināšanas polise uz personalizētas kartes derīguma termiņu.
 • Personalizētas TUA kartes izsniedz uz vienu gadu.
 • Pirms 45-90 dienām personalizētas kartes termiņa beigām, investoram un viņa ģimenes locekļiem ir jāiziet ikgadējās reģistrācijas procedūra, lai saņemt personalizēto karti jaunam periodam.
 • Lai iziet ikgadējo reģistrāciju, investoram un viņa ģimenes locekļiem personīgi ir jāiesniedz PMLP sekojošie dokumenti:
  – Izziņa, kas apliecina, ka investoram nav parādsaistības par nekustamā īpašuma nodokli;
  – Apdrošināšanas polise jaunam periodam;
  – Dokuments, kas apliecina iztikas minimuma esamību priekš uzturēšanās Latvijā jaunam periodam.
 • Gadījumā, ja ikgadējās reģistrācijas pienākumi nav izpildīti, uzturēšanās atļauja anulējās.
Baltic Sotheby's Realty LatviaUzturēšanās atļaujas